Criança en fusta

Tots els nostres vins reposen en un primer moment 9 mesos a les tines de formigó subterrànies del celler de vinificació.

Passat aquest temps els vins de criança passen a les botes de roure que custodiem al celler de les botes, situat als baixos de la casa. Es tracta d’una successió força laberíntica de sales centenàries mig excavades a la roca i cobertes amb voltes de pedra sense treballar, algunes de les quals encara conserven les restes d’encofrat de canyes.