Termes i condicions

1. Condicions generals de venda

1.1. Totes les vendes efectuades en aquesta pàgina web pel CELLER MARTÍ FABRA S.C.P. s’entendran sotmeses a les presents condicions generals.

1.2. CELLER MARTÍ FABRA S.C.P. podrà modificar les especificacions del producte respecte de la informació facilitada en la seva publicitat, que pot afectar el valor dels productes oferts.

1.3. Només les persones que hagin assolit la majoria d’edat legal podran comprar begudes alcohòliques.

1.4. Mitjançant l’acceptació d’aquest contracte, vostè declara: que té capacitat per a contractar i que ha llegit i accepta les presents condicions generals.

1.5. Aquest web té certificat SSL, tot el procés de compra es durà a terme sota connexió segura (https) i les seves dades seran xifrades per la seva completa seguretat.

2. Preu i formes de pagament

2.1. El preu del producte és aquell que en el moment de l’acceptació de la comanda per CELLER MARTÍ FABRA S.C.P. es troba en vigor. Tota comanda està subjecte a l’acceptació d’aquesta per part de CELLER MARTÍ FABRA S.C.P. No s’enviarà cap comanda fins comprovar que el pagament s’ha realitzat.

2.2. Els preus dels nostres productes contenen l’IVA aplicable segons la legislació actual. Els preus esmentats en el nostre lloc web, incloent altres conceptes, figuren en euros.

2.4. CELLER MARTÍ FABRA S.C.P. és el responsable de les transaccions econòmiques i posem a la seva disposició els següents mitjans de pagament per efectuar les seves compres al nostre lloc web:

• Targeta de crèdit

• Transferència bancària

En el cas de seleccionar transferència bancària, se li facilitarà per correu electrònic les dades del compte a la qual haurà de realitzar la transferència.

3. Condicions de lliurament

3.1. El termini de preparació de les comandes és de 12-24 hores des del moment que es rep la confirmació de pagament. Fins a la sortida de la mercaderia dels nostres magatzems, el client té ple dret a la modificació o cancel·lació de la seva comanda. Un cop preparada la comanda, la transferim a l’agència de transports que l’entrega en 24-72h.

3.2. L’agència de transports no realitza entregues els caps de setmana, per aquest motiu els divendres no es preparen comandes.

3.3. No realitzem enviaments a Ceuta, Melilla, Illes Canàries ni fora de l’estat espanyol.

3.4. CELLER MARTÍ FABRA S.C.P. no es responsabilitza per danys o pèrdues dels béns generats per l’empresa de missatgeria. Tampoc es responsabilitza dels enviaments que no hagin estat lliurats pel servei de missatgeria per responsabilitat dels clients (sense contacte, ningú a casa, adreça de lliurament incorrecte) o error del servei de missatgeria.

3.5. El lliurament es considerarà realitzat en el moment en què l’empresa de transports hagi posat el/s producte/s a ​​disposició el Client i aquest hagi signat el document de recepció de lliurament. Correspon al client verificar el/s producte/s en ​​rebre’ls i exposar davant del mateix transportista totes les excepcions i reclamacions que poguessin estar justificades en el document de recepció de lliurament, o durant les 24 hores següents a la recepció, en cas de danys no apreciables exteriorment.

3.6.  A excepció del que disposen aquests termes i condicions, CELLER MARTÍ FABRA S.C.P. no serà responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar del retard i/o la manca de lliurament de la mercaderia, en particular de qualsevol dany o perjudici derivat del retard o pèrdua de producció que, com a conseqüència de l’endarreriment, pogués patir el Client.

4. Normes de garantia. Limitació de responsabilitat.

4.1. El Client farà servir la mercaderia i / o el producte sota la seva responsabilitat. CELLER MARTÍ FABRA S.C.P. no serà responsable de les conseqüències que poguessin resultar de l’ús indegut del Client, i/o qualsevol tercer.

5. Dret de desistiment.

Vostè té el dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns.

Per exercir el dret de desistiment, haurà vostè notificar a Celler Martí Fabra, Barri del Vic, 26, 17751 Sant Climent Sescebes (Girona, Espanya). Telèfon: +34 972 56 30 11, email: info@cellermartifabra.com, la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic).

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l’exercici de la seva banda d’aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

5.1. Conseqüències del desistiment.

En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se’ns informe de la seva decisió de desistir de el present contracte. Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, llevat que hi hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

Haurà de tornar-nos o lliurar directament els béns a Celler Martí Fabra, Barri del Vic, 26, 17751 Sant Climent Sescebes (Girona, Espanya), sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui seva decisió de desistiment del contracte. Es considera complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini. Vostè haurà d’assumir el cost directe de devolució dels béns.

6. Llei aplicable

6.1. Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d’acord amb les Lleis d’Espanya.

6.2. Excepte en els supòsits tipificats en la legislació vigent, en els quals no tingui jurisdicció, les parts se sotmeten al tribunal competent, que serà el que correspongui a el domicili del consumidor i usuari o a el lloc de compliment de l’obligació, per a la resolució de qualsevol litigi que pogués derivar-se de la interpretació, aplicació, compliment, etc. de el present contracte.

6.3. L’eventual nul·litat, total o parcial, d’alguna de les condicions generals o particulars, no incidirà en la validesa del contracte en si, havent d’integrar la voluntat de les parts pel que fa a la clàusula nul·la, i sent de plena aplicació la resta de Condicions .

6.4. El Client declara que coneix el contingut de el present contracte no solament per la seva redacció en la factura, sinó també perquè les Condicions Generals esteses en el mateix es troben exposades a el públic a la pàgina web www.cellermartifabra.com.